Doświadczenie
zdobywane latami

Historia

Rok 1950

CENTRALNE BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA WIEJSKIEGO W GDAŃSKU ODDZIAŁ TERENOWY
Firma została powołana do życia przez Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych w marcu 1950r. pod nazwa Centralne Biuro Projektów Budownictwa Wiejskiego w Gdańsku, jako jeden z sześciu Odziałów terenowych podporządkowanych centrali w Warszawie.
Działalność biura obejmowała w tym czasie teren województw gdańskiego, koszalińskiego, bydgoskiego i olsztyńskiego. Obsługa tak wielkiego obszaru wymagała utworzenia lokalnych pracowni w Bydgoszczy, Olsztynie Ełku i później w Koszalinie. W pierwszym okresie działalności Biuro z natury rzeczy zajmowało się zagadnieniami związanymi z odbudową i remontami istniejących obiektów.

Rok 1957

WOJEWÓDZKIE BIURO PROJEKTÓW  BUDOWNICTWA WIEJSKIEGO W GDAŃSKU

W 1957r. Oddział terenowy został przekształcony w samodzielne Wojewódzkie Biuro Projektów Budownictwa Wiejskiego w Gdańsku. Działalność Biura skupia się przede wszystkim na projektowaniu obiektów dla uspołecznionego rolnictwa (fermy hodowlane, kombinaty ogrodnicze, ośrodki produkcji wielkotowarowej), obiekty pomocnicze (magazyny, suszarnie, paszarnie, warsztaty, kotłownie) oraz obiekty infrastruktury społecznej- budynki mieszkalne, przedszkola, szkoły, sklepy i.t.p.

Projektowano też obiekty o innych funkcjach. Jeszcze w latach 50-tych zaprojektowano n.p.:

– dom towarowy w Białogardzie,

– fabryka win w Nidzicy,

– obiekty gastronomiczne w Kołobrzegu.

O rozwoju możliwości projektowych Biura w tym  czasie świadczy progres kubatury obiektów przekazanych do eksploatacji  w latach:

– 1957 –   575000 m3,

– 1964 –   825000 m3,

– 1971 –   995000 m3

– 1973 – 1647000 m3.

Lata 70 i 80-te

BIURO PROJEKTÓW  BUDOWNICTWA WIEJSKIEGO W GDAŃSKU

Na przełomie lat 70 i 80-tych wraz ze zmianami społecznymi i politycznymi dokonującymi się w Polsce, zmieniła się również struktura opracowań projektowych.

Działalność projektowa związana z obsługą rolnictwa została wygaszona, rozszerzono natomiast projektowanie budownictwa mieszkaniowego i użyteczności publicznej.

Projektowano wówczas w oparciu o własny system prefabrykacji, opracowany w latach 70-tych i ciągle ulepszany.

W tym czasie oddano do użytku między innymi:

– osiedle mieszkaniowe Sztum,

– osiedle mieszkaniowe Kwidzyn,

– osiedle mieszkaniowe Braniewo,

– osiedle mieszkaniowe Odargowo,

– osiedle mieszkaniowe Złota Karczma etap 1,

– osiedle mieszkaniowe Pieniężno,

– osiedle mieszkaniowe Pieniężno – Stare Miasto,

– osiedle mieszkaniowe Dzierzgoń etap 1,

– osiedle mieszkaniowe Złota Karczma etap 2,

– osiedle mieszkaniowe Dąbrówka

– szkoła w Szymbarku,

– przedszkole w Gdyni,

– osiedle mieszkaniowe Dzierzgoń etap 2.

Nagroda  II stopnia Ministra Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej za 1986r.

osiedle Odargowo

Nagroda  I stopnia Ministra Gospodarki Przestrzennej za 1988r.

osiedle mieszkaniowe Złota Karczma

Nagroda  I stopnia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa za 1992r.

osiedle mieszkaniowe Dzierzgoń etap II

 

Lata 90-te

BIURO PROJEKTÓW  BUDOWNICTWA WIEJSKIEGO I MIEJSKIEGO W GDAŃSKU Sp. z o.o.

Lata 90-te przyniosły Polsce dramatyczne zmiany ustrojowe i społeczne.

Biuro dostosowując się do warunków, zmieniło swoją strukturę i profil działalności.  Dotychczasową działalność rozszerzono o wynajem pomieszczeń biurowych.

Profil projektowy rozszerzono o projektowanie infrastruktury przemysłowej, obiektów ochrony zdrowia, modernizacji i termomodernizacji obiektów.

W tym czasie zaprojektowano i oddano do użytku między innymi:

– 4 budynki wielorodzinne Dąbrowa,

– stacja Schell Gdańsk,

– stacja Schell Gdynia,

– osiedle mieszkaniowe Złota Karczma etap 3

– budynek wielorodzinny ul. Falc Polonusa Gdańsk,

– budynek wielorodzinny ul. Gryfa Pomorskiego Gdynia,

– szkoła ul. Damroki Gdańsk Jasień (we współpracy

z pracowniami „PROFIL” i „AWO”,

– budynki wielorodzinne ul. Bosmańska  Gdynia,

– zespół budynków w zabudowie jednorodzinnej ul. Zbożowa Gdynia,

– zespół budynków w zabudowie jednorodzinnej ul. Szarotki Gdynia,

– osiedle mieszkaniowe ul. Jeleniogórska Gdynia,

budynek wielorodzinny  ul. Gryfa Pomorskiego  Gdynia

NAGRODA II stopnia   XII edycji konkursu „BUDOWA ROKU 2001”

organizator konkursu – Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa

przy współudziale Ministerstwa Infrastruktury oraz Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego

Rok 2015

ADRENT Sp. z o.o. GDAŃSK

Wraz ze zmianą struktury  własności spółki zmieniają się  akcenty w działalności firmy.

Zwiększa się udział wynajmu i obsługi nieruchomości, jednak projektowanie pozostaje  ważnym fragmentem działalności firmy.

Na początku 2015r. odświeżono wizerunek spólki.

Zmieniono nazwę i logo firmy.